جذب سرمایه گذاری خارجی

چهارشنبه 31 فروردین‌ماه سال 1384


ازآنجائیکه یکی ازمسائل مهم کشورمان دراین سالها جذب سرمایه گذاری خارجی بوده لذا دراین مقاله سعی شده که تاریخچه ای ازجذب سرمایه گذاری خارجی ازگذشته تا به حال ومشکلات وموانعی که دراین راه درکشورمان وجود داشته ودارد وهمچنین راهکاریهایی را که برای پیشرفت در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد مورد بررسی قرار دهیم .

جذب سرمایه خارجی راهی است برای سرعت بخشیدن به بخش اقتصاد کشوربه سوی توسعه و پیشرفت وهمچنین یکی از بهترین راهها برای رشد اقتصادی است . علاوه براین جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند باعث ایجاد رقابت درکشور وبهتر شدن کیفیت محصولات وخدمات کشورمان شود . تاریخچه سرمایه گذاری خارجی درجهان از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد وازآن زمان سیرصعودی زیادی داشته وکشورها برای جذب سرمایه گذار نهایت سعی خود را می کنند . کشور ما نیز مانند تمام کشورهایی که به دنبال توسعه وپیشرفت هستند به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی بوده وهست و دراین راه ازسالها پیش تجربیات گرانبهایی کسب کرده وموانع ومشکلات زیادی درپیش رو داشته و دارد .هرچند بحث جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار گسترده و پیچیده می باشد ولی دراین مقاله سعی شده که به صورت کلی

 این موضوع مورد بررسی قرار گیرد .

 


Get our toolbar!