تعیین هدف ٬ برنامه ریزی برای موفقیت

دوشنبه 9 خرداد‌ماه سال 1384

یکی از شاخص های قضاوت و شناخت انسان ها, بررسی اهداف و خواسته های آنان است. اهداف نمادهایی هستند که بیانگر مرتبه و درجه تکامل افراد است. لذت بخش ترین تجربه بشر در زندگی, دستیابی به اهداف مورد توجه وی و در نهایت کسب موفقیت در زمان معین است. دستیابی به موفقیت حتی در مورد اهداف به ظاهر کوچک مانند کسب سود مورد انتظار, طراحی و تولید محصولات جدید و یا حتی از بین بردن یک روش نادرست, باعث ایجاد رضایت خاطر, اعتماد به نفس و بالندگی در انسان می شود. آنچه در این میان از اهمیت بسیاری برخوردار است تعیین هدف است. برای رسیدن به موفقیت باید اهداف را از پیش تعیین کرد, در غیر این صورت آنچه به دست می آوریم فقط یک حادثه است و نه تنها قابل تکرار نیست بلکه اعتماد و رضایت خاطری هم نمی آفریند.

Please click here

Get our toolbar!