X
تبلیغات
زولا

سوالات فصل 3 و 4 و 8 کارآفرینی دانشجویان ترم تابستان 88 باهنر

شنبه 24 مرداد‌ماه سال 1388

دانشجویان عزیز 

این مجموعه سوالات تستی را با دقت مطالعه نمائید. فصل 7 فاقد سوالات تستی است.  

 

دانلود <= در این قسمت فایل Pdf را می توانید دانلود کنید. 

 

................................................. 

 

 در صورتی که لینک بالا کار نکرد. 

 

در این قسمت سوالات قرار داده شده است؛ بهتر کپی کرده و سپس در نرم افزار "ورد" چسبانده پس از تنظیم پرینت کنید.

 

کارآفرینی

فصل 3 . عصر کارآفرینی

جامعه ای که بر پایه دانش و اطلاعات استوار شده باشد.

1.      جامعه اطلاعاتی

2.      جامعه صنعتی

3.      جامعه کشاورزی

4.      جامعه کارآفرینی

ارزش آفرینی در عصر اطلاعات بر اساس چه منابعی است.

1.      دانایی

2.      توانایی

3.      دانش

4.      همه موارد

چه دگرگونیهایی در عصر اطلاعات اتفاق افتاده است؟

1.      انقلاب دیجیتال

2.      انقلاب اینترنت

3.      انقلاب کارآفرینی

4.      همۀ موارد

در اجتماع سبب پویایی و افزایش بهره وری شده و در سطح اجتماع ارزش کار را افزایش می دهند.

مدیران عصر صنعت

1.      صنعتگران

2.      کارآفرینان

3.      سرمایه داران

4.      مدیران عصر اطلاعات

در چه صورتی یک جامعه بسیار سریع رشد می کند.

1.      زمانی که زمینه های صادراتی و کاهش تدریجی فعالیتهای موسسات غیر قابل رقابت گردد.

2.      زمانی که کارآفرینی به عنوان یک شیوه زندگی توسط اکثریت افراد یک جامعه پذیرفته شود.

3.      زمانی که درآمدهای سرانه بالا با کمک دولت در بخش صنعت به دست آید.

4.      همۀ موارد

نقش کارآفرینی در توسعۀ اقتصادی در بر گیرندۀ چه مواردی است.

1.      افزایش بازده

2.      افزایش درآمد سرانه

3.      پایه گذاری تغییرات ساختاری در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی

4.      همۀ موارد

اهمیت کارآفرینی در توسعه را با چه عبارتی توصیف می کنند.

1.      رشد و توسعه فراگیر

2.      موتور توسعه اقتصادی

3.      آزادسازی انرژیهای ذهنی و تبدیل آنها به ایده های عملی

4.      خلق ارزش

Entrepreneurship، .................. است.

1.      ایجاد اشتغال

2.      یک سبک زندگی

3.      نوآوری

4.      تحقق بخشیدن آرمانها

کدامیک از عبارات زیر غلط است.

1.      ممکن است عده زیادی به خاطر فعالیت کارآفرینانه یک شخص یا سازمان و حتی دولتی بیکار شوند.

2.      می توان کارآفرینی را به اشتغال زایی منحصر کرد.

3.      هدف کارآفرینان ایجاد اشتغال نیست، اما فعالیتشلن موجب به افزایش سطح اشتغال در جامعه می شود.

4.      Ghazal، تعداد محدودی شرکت تازه تاسیس اند که از رشد سریع برخوردار بوده اند.

نوآوری در روش، در بر گیرنده چه مواردی است.

1.      تولید و فروش

2.      بسته بندی

3.      قیمت گذاری و توزیع

4.      همۀ موارد

وقتی یک فعالیت کارآفرینانه، در یک ازار اتفاق می افتد، اولین و سریع ترین اثر آن بر روی ................. است.

1.      عرضه کنندگان خدمات

2.      ضعیفترین رقبا

3.      سیاست گذاران اشتغال

4.      مشاغل فردی و اجتماعی

"ژزف شومپیتر" کارآفرینی را چه می نامد؟

1.      موتوری برای توسعه

2.      تخریبی خلاق

3.      نوآوری

4.      نشاط و تنوع

امروزه لازمه بقا و حفظ و ارتقاء موقعیت سازمانها چیست؟

1.      خلاقیت و نوآوری

2.      آینده نگری

3.      بهره وری

4.      ریسک پذیری

مهمترین منبع مزیت رقابتی محسوب می شود.

1.      خلاقیت

2.      فرصت گرایی

3.      انعطاف

4.      نوآوری

عبارت است از تحولات دامنه دار و جهشی در فکر و اندیشه انسان، بطوری که حائز یک توانایی در ترکیب عوامل قبلی به طرق جدید باشد.

1.      فعالیت

2.      بهره وری

3.      خلاقیت

4.      بوروکراسی

از دیدگاه "گیلفورد" تفکر واگرا چیست؟

1.      دست یافتن به رهیافته های جدید برای حل مسایل

2.      دست یافتن به پاسخ صحیح

3.      مهارت و دانایی های فردی

4.      ظرفیت سازی بلند مدت

زمانی پدید می­آید که بین انتظارات سازمان یا حیطه کاری و توقعات فرد، نوعی هماهنگی وجود دارد.

1.      فرصت گرایی

2.      بوروکراسی

3.      بهره وری

4.      رضایت شغلی

خلاقیت در افزایش رضایت شغلی چه تاثیری دارد؟

1.      موجب افزایش راندمان شغلی و حرفه ای می شود.

2.      خلاقیت در عرصه کار و تلاش در افزایش روحیه نشاط و تنوع منتهی می شود.

3.      اگر بستری برای اندیشه ورزی خلاق در محیط کار وجود داشته باشد، به افزایش روحیه استقلال و اعتماد بنفس در شاغلین می انجامد.

4.      همۀ موارد

توسعۀ مشاغل جدید با چه چیزی همراه است؟

1.      خلاقیت

2.      بهره وری

3.      ایجاد فرصتهای شغلی

4.      رضایت شغلی

فرآیند شناختی از به وجود آمدن یک ایده، مفهوم کالا یا کشفی بدیع می داند.

1.      خلاقیت

2.      نوآوری

3.      بهره وری

4.      سینرژی

کاربردی و عملی کردن افکار و اندیشه های نو و بدیع ناشی از خلاقیت است.

1.      نوآوری

2.      فرهنگ

3.      فناوری

4.      فرآیند

خلاقیت

+

فرهنگ سازی

=

نوآوری

فرآیندها (تکنیک ها) خلاقیت فردی و گروهی

.................

4 نوع نوآوری: محصول، فرآیند، بازاریابی و مدیریت

1.      مهارت

2.      فناوری

3.      امکانات

4.      بهره وری

نتیجه فرآیند خلاقیت و نوآوری است.

1.      محصول

2.      فرآیند

3.      بازاریابی

4.      مدیریت

7S موفقیت سازمانی در بر گیرندۀ چه مواردی است.

1.      راهبرد، ساختار، سیستم ها، سبک، کارمندیای، مهارت، ارزشهای مشترک

2.      محصول، ساختار، سیستم ها، فرآیند، مهارت، ارزشهای مشترک

3.      راهبرد، بهره وری، سیستم ها، سبک، کارمند یابی، مهارت، فرآیند

4.      بازاریابی، ساختار، سیستم ها، سبک، کارمندیای، مهارت، ارزشهای مشترک

به فرآیندهای بهبودیافته در سازمان که بر اثربخشی و کارآیی تاکید می ورزد تاکید دارد.

1.      نوآوری مدیریت

2.      نوآوری بازاریابی

3.      نوآوری فرآیند

4.      نوآوری محصول

5.      کدامیک از موارد زیر جزو نقش و اهمیت کارآفرینی از جنبه کلی و عمومی نمی باشد.

6.      مجموعه تمدن انسان محصول کارآفرینی انسان

7.      عدم امکان رشد انسان بدون کارآفرینی

8.      کارآفرینی عامل تحریک و تشویق حس رقابت

9.      کارآفرینی یکی از اصلی ترین اهداف تعلیم و تربیت

کارآفرینان پیوسته در حال ابداع و توسعه کالا و خدمات جدید هستند؛ نشان دهندۀ چه تاثیری از کارآفرینی است.

1.      افزایش بهره­وری

2.      سود اجتماعی از طریق دولت

3.      بهبود کیفیت زندگی

4.      درآمد و به دنبال آن آسودگی خاطر کارآفرینی

کارآفرینی

فصل 4. فرهنگ کارآفرینی در کشورهای پیشرفته

مجموعه ای از ارزش­ها، نگرش­ها، هنجارها و رفتارهایی است که هویت یک جامعه را تشکیل می­دهد.

1.      عقیده

2.      فرهنگ

3.      آرمان

4.      مکتب

فرهنگ کارآفرینی از چه حوزه های دیگر فرهنگی تاثیر می پذیرد؟

1.      حوزه اخلاق و مذهب

2.      حوزه ارزش ها

3.      حوزه عقاید اقتصادی و سیاسی

4.      همۀ موارد

"ژزف مک گوایر (1964)" نقش آفرینی در جوامع مختلف را با توجه به چه عاملی متفاوت می داند.

1.      تنوع فرهنگی

2.      منابع طبیعی

3.      سرمایه نقدی

4.      فرهنگ کارافرینی

کدامیک از عبارات زیر غلط است.

1.      فرهنک کارآفرینی متثر از فرهنگ حاکم بر جامعه است.

2.      هر چه ارزش ها و عقاید موجود در جامعه، افراد جامعه را به کار، تولید مداوم، فکر و اندیشه خلاق و یادگیری و کسب دانش سوق دهد؛ در آن جامعه فرهنگ کارآفرینی اشاعه یافته و درون افراد نهادینه می شود.

3.      قسمت اعظم فرهنگ کارآفرینی در جوامع کنونی متاثر از نهادینه شدن فرهنگ علم در جامعه است.

4.      فرهنگ کارآفرینی حتی در محیطی که هنجارهای غالب بر آن محیط، ارزش ها و باورهای فرهنگ کار و علم را تقویت نمی کنند امکان پذیر است.

افرادی هستند که تکنولوژی و دانش را با فرصتها و نیازهای بازار ترکیب کرده و سپس با توجه به نواقص واکنش های بازار، سبس یکپارچگی و سازگاری بازار و دانش شده و شکاف میان آن دو را پر می کنند.

1.      رهبران

2.      مدیران

3.      کارآفرینان

4.      همۀ موارد

جامعه ای که در آن منابع فیزیکی و مادی مزیت خود را نسبت به منابع فکری و عملی از دست داده و سرمایه اصلی آن، استعداد و خلاقیت اعضای آن جامعه به شمار می رود.

1.      جامعه کارآفرینی

2.      جامعه دانشی

3.      جامعه دانایی

4.      جامعه فرهنگی

در ایدئولوژی غرب بر کار به عنوان چه عنصری تاکید می گردد.

1.      بروز جوهر اصلی وجود انسان

2.      استعداد و خلاقیت فردی

3.      عامل روح سرمایه داری

4.      فرصت رفع نیاز فردی

چه عاملی باعث شده که امریکائیان عقیده دارند که فردا می تواند و باید بهتر از امروز باشد.

1.      تلاش

2.      خوش بینی

3.      سرمایه داری

4.      رفتار زاهدانه

جامعه کوچکی که توانسته است فرهنگ کار و فرهنگ علم را در هم آمیزد و کارآفرینانی همچون مدیران شرکت های مایکروسافت، اینتل، یاهو، نت اسکیپ را وارد عرصه اجتماع نماید.

1.      دانشگاه اوهایو

2.      پارک علم و فناوری بوستون

3.      انکاباتور

4.      سیلیکون والی

این مولفۀ فرهنگ "سیلیکون والی" تمامی سطوح مدیریت را تشویق می کند تا ایده های جدید را بیاموزند.

1.      جبران خدمت

2.      سیستمهای چالاک

3.      آزادی عمل در آزمودن و شکست خوردن

4.      پذیرش تغییرات سریع

اساسی ترین مولفۀ "سیلیکون والی" که تقلید از آن برای سایرین دشوار می نماید چه عاملی است.

1.      سرمایه

2.      علم، هنر، مذهب

3.      فرهنگ و روحیۀ کارآفرینانه

4.      کار و تولید مداوم

ثمرۀ فعالیتهای فنی در فرهنگ ژاپنی معادل چه کلمه ای است.

1.      دانش

2.      هنر

3.      مذهب

4.      تمدن

چه عاملی در فرهنگ ژاپنی نقشی اساسی ایفا می کند.

1.      موفقیت اقتصادی

2.      دانش

3.      تلاش و کوشش

4.      وجدان کاری

راز موفقیت اقتصادی ژاپنیها چیست؟

1.      بهره­وری کاری

2.      وجدان کاری و پشتکار در رفتار کودکان و جوانان

3.      کیفیت مطلوب محصولات

4.      استفاده از طبیعت یا منابع طبیعی

پیشرفت ژاپنیها مدیون چه عاملی است.

1.      همکاری با دول غربی

2.      اخذ علوم غربی

3.      بهره­وری کاری

4.      سرمایه گذاری های هنگفت

کارآفرینی

فصل 8 . کارآفرینی در عصر الکترونیک

بزرگتری شبکه ارتباطی بشر چیست؟

1.      Phone

2.      Mobile

3.      Fax

4.      Internet

بستری گسترده برای کارآفرینی مجدد است که می توان کلیه نظام های موجود فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جهان معاصر را به هم ریخته و سبک نوینی از زندگی معاصر در جهان یکپارچه به وجود آورد.

1.      EDI

2.      Internet

3.      Wireless Communication

4.      WAP

کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای اینترنت نیست؟

1.      تنوع ساختاری و نهادی و از بین بردن مصونیت جهان

2.      کوچک شدن جهان

3.      فروریختن تقاضاهای انحصاری و از بین بردن مصونیت فرهنگی

4.      تضعیف و تخریب عوامل و منافع سنتی هویت

اینترنت موجب فرسایش و نفوذپذیری چه عاملی شده است؟

1.      امنیت

2.      مرزهای ملی

3.      تنوع زندگی

4.      ارتباطات

گسترش اینترنت، بستر فوق العاده جذاب و متنوعی برای چه کاری است؟

1.      تکنولوژی اطلاعات

2.      فرصت برابر

3.      نوآوری و کارآفرینی

4.      رشد صنایع

غالب اندیشمندان مدیریت و اقتصاد، چه عاملی را موتور توسعه اقتصادی نوین می دانند.

1.      نوآوری

2.      خلاقیت

3.      اینترنت

4.      کارآفرینی

باعث به وجود آمدن شبکه اجتماعی وسیعی شده است که روز به روز در حال گسترش می باشد.

1.      کارآفرینی

2.      فناوری ارتباطات و اطلاعات

3.      اینترنت

4.      توسعه اقتصادی

سریعترین رشد در بین کدامیک از صنایع زیر اتفاق افتاده است.

1.      صنعت خودروسازی

2.      صنعت غذایی

3.      صنعت فناوری اطلاعات

4.      صنعت شیمی

از دستآوردهای صنعت فناوری اطلاعات است.

1.      کاهش قیمت کالا و خدمات و صرفه جویی در زمان و مکان

2.      ارتقای کیفیت و دسترسی به اطلاعات

3.      حفظ محیط زیست و بالابردن سطح رفاه اجتماعی

4.      همۀ موارد

کدامیک از بنگاههای اقتصادی زیر، ماحصل بروز عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی باشد.

1.      General Electric

2.      EBay

3.      Yahoo

4.      Amazon

تکنولوژی اطلاعات .................... برای کارآفرینان ایجاد کرده تا با حداقل سرمایه و در اندک زمان اندک، نسبت به گذشته به خلق کسب و کار بزرگ به صورت مجازی بپردازند.

1.      سرمایه هنگفت

2.      فرصت برابر

3.      مدیریت دانش

4.      جامعه اطلاعاتی

به واسطه شبکه جهانی کدامیک از مقوله های زیر در میان مخاطبان رد و بدل می شود.

1.      ایده

2.      کالا

3.      خدمات

4.      همۀ موارد

در فعالیت های کارآفرینی، اینترنت برای انجام چه نوع خدماتی مورد استفاده فرار می گیرد.

1.      شناسایی مصرف کننده / فروش

2.      معاملات فعالیت اقتصادی

3.      شبکه خصوصی داخلی برای کارمندان / Email

4.      همۀ موارد

بازاریابی، ترویج و فروش کالاها به شکل الکترونیکی مشخصاً از طریق اینترنت.

1.      کارآفرینی

2.      کارآفرینی الکترونیک

3.      تجارت الکترونیکی

4.      مبادله الکترونیکی اطلاعات

خرید و فروش به صورت فعالیت اقتصادی به فعالیت اقتصادی.

1.      E Retailing

2.      EDI

3.      E mail

4.      Business to Business

کدامیک از موارد زیر در خصوص موانع شرکت های کوچک برای دنبال کردن مسیر تجارت الکترونیکی غلط است.

1.      هرینه های شروع کار

2.      سختی جذب کردن و نگاه داشتن پرسنلی ماهر برای سرویس دهی سایت و مشتری ها

3.      ایجاد سیستمی برای تراکنشهای مالی فعالیتهای اقتصادی کوچک (یا مشتری آنها)

4.      اعتماد مصرف کننده

7/24 به چه معنی است.

1.      توانایی شرکت های کوچک برای رقابت با شرکت های محلی و ملی (ابزار تبلیغاتی و ارتقاء)

2.      ایجاد فرصت و امکان برای افراد مختلف با میزان تفاوت بیشتر در جهت شروع فعالیتهای اقتصادی.

3.      روش راحت و ساده انجام مبادلات اقتصادی (بدون محدودیت زمانی)

4.      سود بیشتر برای شرکت های کوچک که از اینترنت استفاده می کنند.

در خصوص چالشهای تجارت الکترونیک برای شرکت های کارآفرینانه، مدیریت ترفیعات به چه معنی است؟

1.      پیش نیاز درخواست فعالیتهای اقتصادی

2.      تضمین امنیت وب سایت و یکپارچه سازی با سیستم های جاری شرکت

3.      اجتناب از قربانی شدن در فعالیتهای فریبندۀ پیوستۀ Online

4.      پیدا کردن و حفظ کارکنان کارآمد

امور زیربنایی تجارت الکترونیکی در بر گیرندۀ چه مواردی است.

1.      نرم افزار و دیگر خدمات پشتیبانی از قبیل طراحی وب سایت

2.      پرداخت الکترونیکی

3.      منابع انسانی

4.      همۀ موارد

تصمیم بر سر عملیات درون شرکتی یا استفاده از منابع خارجی برای یک شرکت کارآفرینانۀ الکترونیکی به چه عواملی بستگی دارد.

1.      اندازه تجارت الکترونیکی مربوط

2.      به اینکه آیا عملیات اینترنتی، تجارت اولیه و مهم شرکت است.

3.      وجود منابع در دسترس به ویژه متخصصان وب

4.      همۀ موارد

از مولفه های مهم تجارت اینترنتی است که در واقع شامل عملکرد وب سایت است؛ توانایی جستجو، چرخ دستی خرید و پرداخت ایمن چند مثال از این عملیات هستند.

1.      عملیات انتهایی

2.      عملیات پیشاپیش

3.      فهرست سازی موضوعی

4.      هدف گیری مشتری

یکپارچه سازی بی وقفه و سفارش های مشتری باید همزمان با ................ و .............. توسعه یابد.

1.      جستجوی پیشرفته و فهرست سازی موضوعی

2.      شبکه های توزیع و توانایی های تولید

3.      اعتماد مصرف کننده و سیستم های امنیتی

4.      نشان دادن اجناس و جلب مشتری

مهمترین ویژگی یک وب سایت موفق چیست؟

1.      سرعت

2.      جلوه زیبا

3.      قابلیت های تعاملی و دو سویه

4.      خدمات رسانی ایمن از اطلاعات محرمانه مشتریان

پیدا کردن اطلاعات در مورد کالاها و خدماتی که شرکت از طریق اینترنت عرضه می­کند؛ بواسطه چه تسهیلاتی آسان می­گردد.

1.      ابزار جستجوی پیشرفته

2.      نمودار سایت

3.      فهرست سازی موضوعی

4.      همۀ موارد

در واقع نرم افزاری است که سفارش کالا را می پذیرد و به صورت خودکار، سفارش های مشتری را بر اساس اطلاعات موجودی کالا محاسبه می کند و جمع می زند.

1.      چرخ دستی مشتری

2.      ارتباط مطمئن با رایانه خدمات رسان

3.      پرداخت از طریق کارت اعتباری

4.      بازخور مشتری (Feed back)

به واسطه چه URL ای سفارش ها و دیگر اطلاعات حساس مشتری شناسایی و منتقل می گردد.

1.      http://

2.      https://

3.      httpp://

4.      httpc://

تبلیغات رایانه­ای، چه مزیت های مهم فعالیت اقتصادی وب را مشخص می­کنند.

1.      جمعیت شناسی مطلوب / دستیابی به بازار هزینه مناسب

2.      توانایی در هدف گیری مشتریان

3.      زمان پاسخگویی سریع

4.      همۀ موارد

شرکت­های کارآفرینی وب سایت خود را از چه طرقی تبلیغ می­کنند.

1.      موتورهای جستجو

2.      تبلیغات اینترنتی

3.      بَنِر / پست الکترونیکی و نیازمندیها

4.      همۀ موارد

راه بسیار خوبی برای بالابردن وفاداری است، چرا که مشتریان دوست دارند عقیدۀ خود را بیان کنند و با خریداران دیگر مانند خودشان تبادل اندیشه کنند.

1.      بَنِر

2.      پست الکترونیکی

3.      چت

4.      ودیدئو کنفرانس

مرحله رشد فوق العاده که در آن کارآفرین بر روی به دست آوردن سهم در بازار، ایجاد یکپارچه سازی عملی در مقیاس بزرگتر تمرکز می­کند.

1.      ورود

2.      نفوذ

3.      تحول

4.      سودآوری

"فیلیپ ایونس توماس اس" و "رستر" چه ابعادی را برای درک رسیدن به سودهای رقابتی پیشنهاد کرده­اند.

1.      دستیابی

2.      توانگری

3.      ارتباط با مشتری

4.      همۀ موارد

به همان اندازه که بر روی عمق جزئیات اطلاعاتی که فعالیت اقتصادی می تواند به مشتریان بدهد تمرکز می کند، به همان اندازه هم روی عمق جزئیات اطلاعاتی که درباره مشتریان جمع آوری می کند، متمرکز است.

1.      دستیابی

2.      توانگری

3.      سودآوری

4.      ارتباط با مشتری

.....................، جریانی از فرصتهای بالقوه را برای فردی فراهم می آورد که قادر به تشخیص یک ایده سودآور در عین هرج و مرج و پریشانی اوضاع باشد.

1.      تجارت الکترونیکی

2.      محیط متغییر اقتصادی

3.      ارتباط با مشتری

4.      کارآفرینی الکترونیکی

کشمکش بین شبکه های بازاریابی رایانه­ای و سنتی از چه عاملی ناشی می­شود.

1.      سبکهای بازاریابی

2.      عدم توافق بین تولیدکنندگان و خرده فروشان

3.      شبکه توزیع رقابتی

4.      همۀ موارد

موفق باشید قهرمانی

Get our toolbar!